රජකමත් නැති මනමේ
වැඩට දුවනා පිම්මේ
කාර් එකකුත් අරන් පොර දැන්
මැනේජර් කලවානේ

කුමරියත් බැංකුවෙමයි
දෙන්නා යන්නෙත් එකටයි
ලෝන් එක පාස් වුන ගමන් අපි
බඳිමු යැයි ඇය පවසයි

වැද්දා නැහැ මේ රැල්ලට
ඉන්නේ ඌ තනි ගැම්මට
කුමරිවත් මනමෙවත් කාවත්
දැන් අදාලම නෑ ඌට

දිවිය හරියට තිබුණත්
සැපට ආසයි කුමරිත්
කියන දේ කණකට නොගන්නා
වැද්දාට ගියෙ ඇගෙ සිත්

කුමරි වැද්දාට ඇදුනා
මනේමේට මෙය දැනුනා
පොටෝ ටික දානවා කිය කිය
කුමරියට බැණ වැදුනා


වැද්දා නැහැ කිසි කලබල
වින්දේ සුව හැම තැන් වල
අපි බඳිමුදැයි කුමරි ඇසු දා
වැද්දා බැලුවා හිතතුල

නරක නැහැ මේ ගැහැනිය
මටත් ආතල් අවැසිය
ඒත් ආතල් නිසා නම් මට
තැනක හිරවිය නොහැකිය

ඌ කොටු නොවන හින්දා
කුමරිය මනමේව කැන්දා
බොරු සැකය අත්හැරලා දැන්වත්
යන්න මා ඔබ කැන්දා

මිසිස් මනමේ ඉඳහිට
යනවා වැද්දාගේ ඇසුරට
එදා යටගිය දිනෙන් අදටත්
දිනුම තාමත් වැද්දාට