සියදිවි නසා ගැනීම ඵලක් නැති දෙයක්. ජීවිතයේ සෑම ප්‍රශ්ණයක් අවසානයේදීම ඔබ අළුත් පන්නරයක් ඇතිව නැවත උපදින්නේ අළුත් මිනිසෙකු ලෙසින්

“Suicide is pointless. The experiences you get from overcoming a problem will anyway kill your old self and help you to reborn as a new person.”

Starring – Lishan Thenuwara

Storyteller – Hashan Gunasekera (MakaBaas)
DOP / Sounds – Sachitha Suduge
Editor & VFX – Ashan Amarasinghe
Sounds – Shakthi Vishwanath