දේදුණු පාටින් නුවරම වැහුණු වෙලාවට
මීදුම් සළුවෙන් වැහිලා නැලවෙන තාලෙට
මුදුන් මල්කඩත් පෙනුනා ඈතින් ඈතට
නුවර වැවත් හිනා වෙලා අත වැනුවා මට

විඩා බරව සිටි දවසක් නිමා කරන්නට
වැව රවුමේ වාහන එළි පෙනුනා වේගෙට
නුවර වැවත් කළු පාටට පෙනෙනා රෑකට
ලයට් මැද්දේ දළඳාවත් හෝටලයක් මට