අද අපි සැවොම දල්වන මේ ගිණි පුපුර

වලකයි ගිණි ගොඩක් දවාලන මතු පරපුර