ලෝකයක් නිදි යාමයක සුව
සයනයක් මත තනි වෙලා
මානයක් දුර නින්ද නැති කල
හුරු අතින් සැප සොය සොයා

දවල් තිස්සේ දකින දේවල්
හිතක් ඇතුලේ ලියැවිලා
නින්ද නැති රෑ යාමයේ ඇත
මතක රෙදි වල තැවරිලා

උදව්වට ලඟ ඉන්න කවුරුත්
තවම නැහැ නොවැ හමු වෙලා
ඉතින් ඉඳපං නාකි වෙනකල්
අත් දෙකම ගෙවෙනා තුරා